Algemene voorwaarden Tessa's handREIKIng

 

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Tessa’s handREIKIng opdracht

heeft gegeven om diensten te verlenen.

1.2 Deelnemer: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten Tessa’s handREIKIng, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, behandeling.

 

2. Behandeling en coaching

Verder te benoemen als behandeling.

2.1 Overeenkomst

Aanmelden voor een behandeling kan via de website,  per email, what’s app of telefonisch. Er zal altijd per email of what’s app een overeenkomst toegezonden worden, waarin gemaakte afspraken worden bevestigd.

Tessa’s handREIKIng gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting,

omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Uiteraard doet Tessa’s handREIKIng

haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken.

2.2 Tariefstelling en facturatie

Het tarief per behandeling is terug te vinden op de website www.tessashandreiking.nl  Tenzij

uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

De tarieven zijn inclusief BTW. De tijdsduur per behandeling is weergegeven op de website.

De aangegeven tijd is inclusief intake, nagesprek, betaling en eventueel het maken van vervolgafspraken. Aan het eind van een behandeling betaalt de deelnemer contant. De

deelnemer ontvangt na de behandeling, indien gewenst, een factuur per email.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Tessa’s handREIKIng gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder

uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en

gerechtelijke kosten.

2.3 Annulering

De opdrachtgever of deelnemer kan tot 24 uur voor aanvang van de behandeling de overeenkomst annuleren door een telefonische of schriftelijke notificatie.

Tessa’s handREIKIng zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per email. Bij annulering korter dan  24 uur voor de afspraak of niet komen zonder afmelding,  mag de behandeling alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.

2.4 Verhindering.

Indien de deelnemer om welke reden dan ook verhinderd is om de behandeling te volgen kan deze telefonisch of per email verzet worden tot uiterlijk 24 uur van te voren.

 

2.5 Overige behandelingen

Als de deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een arts of specialist vanwege een

ernstige ziekte of een psychiatrische stoornis, dan dient de behandelend arts of specialist en

Tessa’s handREIKIng hiervan op de hoogte te gebracht te worden voor aanvang van een

behandeling. Aanmelding kan dan pas plaatsvinden na overleg met de

behandelend arts of specialist.

2.6 Door Tessa’s handREIKIng zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in

medische zin worden voorgeschreven of toegepast.

2.7 Bij langdurige (pijn)klachten dient de deelnemer zelf een arts in te schakelen.

 

3. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Tessa’s handREIKIng uitgegeven teksten, afbeeldingen, geluid- en beeldopnamen ligt bij Tessa’s handREIKIng. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tessa’s handREIKIng mag de opdrachtgever geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of

uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

 

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

  1. Iedere overeenkomst leidt voor Tessa’s handREIKIng tot een inspanningsverplichting

waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met

zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.

 

5. Aansprakelijkheid /Klachtenprocedure

5.1 Tessa’s handREIKIng is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor

schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor

een bedrag van de hoogte van de behandelingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.2 Tessa’s handREIKIng is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade,

gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Als Tessa’s handREIKIng is uitgegaan van door opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte

onjuiste of onvolledige gegevens, dan is Tessa’s handREIKIng helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.

5.4 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht

van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan

de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

5.5 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een

vergissing geen rechten worden ontleend.

5.6 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Tessa’s handREIKIng

voortvloeiend uit de overeenkomst is deze verplicht om dit per email of brief kenbaar te

maken aan Tessa’s handREIKIng. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

een reactie.

5.7 Voor geschillen over therapeutische behandeling is Tessa’s handREIKIng aangesloten bij

Geschilleninstantie Alternatief Therapeuten. Voor het indienen van klachten neemt u eerst

contact op met Tessa’s handREIKIng. Meer informatie over GAT vind u

bij: https://gatgeschillen.nl

 

6. Gezondheid

6.1. Wanneer deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend arts/specialist Tessa’s handREIKIng voor aanvang van deelname aan een behandeling of coaching sessie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te geschieden.

6.2 In het kader van een behandeling wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast.

6.3. Deelnemer is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij

langdurige (pijn) klachten.

 

7. Geheimhouding

7.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Tessa’s handREIKIng gebonden aan strikte

geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die zij van opdrachtgever c.q. deelnemer krijgt.

Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan opdrachtgever c.q. deelnemer aangeeft

dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Tessa’s handREIKIng zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

7.2. De behandelingen zijn vertrouwelijk van aard. Tessa’s handREIKIng zal

daarom nooit de inhoud van de behandeling met anderen

delen. Ook niet met opdrachtgever, anders dan na toestemming van de deelnemer.

7.3. De privacy statement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.